Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Tóth Rozália EV. (cím: 1531 Budapest., Pf. 31., adószáma: 59304409-1-43, a továbbiakban: Szervező), valamint a ’Vantgard Digital Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Erzsébet u 22/2., Adószám: 29297654-2-13), a továbbiakban, mint Lebonyolító) bevonásával (együttesen a továbbiakban, mint Szervezők) 2023 október 20. és 2023 november 23. közötti időszakban (a továbbiakban: nyereményjáték időszak) nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiak szerint határozza meg: 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Játékos

A Játékban részt vehet Játékosként az a nagykorú természetes személy, aki az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikét teljesíti:

a) A nyereményjáték időszak alatt tagként regisztrál a Luna jósnő napi jóslata Messenger csoportba (https://www.facebook.com/profile.php?id=100091542104283) az ott meghatározott adatok megadásával. 

b) A regisztrációval egyidejűleg kitölti a játékban közzétett kérdőívet.

c) A Játékszabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

1.2 Játékból kizárt személyek

A Játékban a Lebonyolító, valamint a Szervező dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő email címet vagy érvényes telefonszámot ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációt küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

1.3 Játékban feltett kérdés

A Játék részeként a Szervezők az alábbi kérdésre várják a Játékos válaszát:

Kérdés: Melyik az aktuális csillagjegy, ami egészen november 22-ig tart?

a.) nyilas
b.) skorpió (a helyes válasz)
c.) mérleg 
d.) nem szeretnék játszani

Részvételi feltételek vizsgálata

A Játék lezárását (2023 november 23.) követően, a Játékban az 1.1. pont első felében rögzített részvételi feltétel vizsgálatakor kizárásra kerül, az a Játékos, aki

- nem járult hozzá adatai kezeléséhez, illetve azt visszavonta,

- rosszul válaszolt a feltett kérdésre, 

- a Játék Szervezőinek vagy a Lebonyolítójának munkavállalója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozója;

- nem adta meg adatait, vagy rossz, téves adatokat adott meg.

1.4 Hozzájárulás a játékban való részvételhez és a feltételek elfogadása

A Játékban való részvétellel a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban és a Szervezők adatvédelmi tájékoztatóiban foglaltakat teljeskörűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

2. REGISZTRÁCIÓ, A JÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA

2.1 Adatok teljes körű és pontos megadása
Játékos a nyereményjáték időszak alatt regisztráció során adatait a valóságnak megfelelően, teljeskörűen és pontosan köteles megadni. A valóságnak nem megfelelő, hiányos vagy téves adatokat tartalmazó regisztrációt a Lebonyolító a Játék során nem veszi figyelembe. A regisztrációk beérkezési időpontjának meghatározásaként a Játékban való részvétel időpontja az irányadó.

2.2 Pontos válaszadás

Játékosnak a Játékszabályzat 1.3. pontjában meghatározott kérdésre a meghatározott 3 db lehetséges válasz közül a helyeset kell kiválasztania. 

2.3 Regisztráció visszaigazolása

A regisztráció sikeres megtörténtét, és a Játékban való részvétel eredményét a Lebonyolító a Játék felületén visszaigazolja a Játékos számára.

2.4 Korlátozott számú regisztráció

Egy Játékos érvényesen csak egyszer regisztrálhat és próbálkozhat a Játék megoldásával. A beküldött megoldás utólagosan nem módosítható.

2.5 Regisztrációk nyilvántartása

A Játék részeként a megoldás tekintetében kizárólag a Lebonyolító nyilvántartásában foglaltak az irányadók.

3. NYEREMÉNY ÉS JOGOSULTAK

3.1 Nyeremény

A Szervező a Játékszabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesítő és a 2. pontban foglalt játékot a 2. pont szerint megoldó 

- fődíj-nyertes Játékosnak egy 50%-os vásárlási kupont ad ajándékba, míg 

- a 2. nyertes Játékos egy 50%-os vásárlási kupont

- a 3. nyertes Játékos egy 50%-os vásárlási kupont

kap ajándékba. Egy Játékos csak egy regisztrációt nyújthat be, benyújtása esetén is legfeljebb egy nyereményt nyerhet meg. A nyeremények készpénzre nem átválthatóak és nem átruházhatóak!

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

Szervezők és a Lebonyolító nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

3.2 A Játék eredményének meghatározása

Az eredmények összesítésére 2023 november 24. napján kerül sor. Az ajándékra jogosult Játékosokat és a Pótnyerteseket a Szervezők és a Lebonyolító együttesen választja ki, egy 3 tagú sorsolóbizottság és egy véletlenszám generátor segítségével a Szervező székhelyén. A 3 tagú sorsolóbizottság tagjait a Szervezők együttes akarattal választják ki. A sorsolóbizottság a véletlenszám generátor segítségével kiválasztják a 2. és 3. helyezett nyerteseket és a fődíj-nyertes Játékost, valamint kiválasztanak további 3 személyt, Pótnyertesként. Ezt követő 24 órán belül, de legkésőbb 2023 november 27. 24.00 óráig Szervező értesíti a nyertes Játékosokat az eredményéről a regisztráció során a Játékos által megadott e-mail címen, illetve a Játék weboldalán keresztül. Amennyiben a nyertes Játékos az email kommunikációra nem válaszol az elektronikus levél kézbesítésétől számított 5 napon belül, úgy az elérhetetlen nyertes Játékos a nyereményét elveszti és helyette a 3 Pótnyertes egyikét köteles a Szervező értesíteni. Amennyiben a Pótnyertesek sem elérhetők, úgy az adott nyeremény átadása elmarad. Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

3.3 Az ajándék kézbesítése, átadása a nyertes Játékosoknak:

A Játék eredményének meghatározását és a nyertes Játékosok Szervező általi értesítését, illetve ezen nyertes Játékosok visszaigazolását követően a Szervező közvetlenül egyeztet a nyertes Játékosokkal a nyeremény ajándékok átadásáról. Amennyiben a nyertes Játékos úgy rendelkezik, a Szervező az ajándékot ajánlott küldeményként postázza vagy futár általi kiszállítása iránt intézkedik a Játékos által megadott értesítési címére. A Posta / Futárszolgálat legfeljebb két alkalommal kísérli meg az ajándék kézbesítését. Ezt követően a küldemény letéti postán vehető át a Magyar Posta értesítése szerint, vagy a Futárszolgálatnál vehető át. Szervezők a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő. Amennyiben tehát az átvétel nem történik meg a letéti postán/a Futárszolgálatnál sem a második kézbesítési kísérletet követő 10 munkanapon belül, a Játékos elveszíti az ajándékra való jogosultságát és helyette a kisorsolt Pótnyertes kerül értesítésre és lesz jogosult az ajándékra. 

Az ajándék kézbesítése céljából a Lebonyolító az ajándékra jogosult Játékos nevét, levelezési címét átadja a Magyar Posta/Futárszolgálat, mint adatfeldolgozó részére. A Lebonyolító által igénybe vett szolgáltató:

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a fentiekben meghatározott kézbesítési módtól eltérjen, erről a jogosult Játékost előzetesen értesíti email-en vagy telefonon.

3.4 Adó- és járulékfizetés

Az ajándékot kapó Játékost az ajándékkal kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. Az ajándék az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.

3.5 Nyertes Játékosok közzététele

A nyertes Játékosok neveinek listája a sorsolást és érvényesítést követően a Szervező Facebook közösségi oldalán (https://www.facebook.com/profile.php?id=100091542104283) elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

4. Felelősség korlátozása

Szervezők kizárják a felelősségüket az alkalmazás / weboldal meghibásodásáért, amely időtartam alatt az alkalmazás / weboldal nem vagy korlátozottan használható, egyúttal megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ha ilyen hiba felmerül, úgy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a regisztrációval kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, internetkapcsolat hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervezők fenntartják a jogot a részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Játék weboldalán értesülhetnek.

5. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

5.1 Adatkezelés a Játékos hozzájárulása alapján

A Játékban való részvétel, a regisztrációs kérdőív és a Játékban való részvétel feltételét jelentő kvíz kitöltése, és a regisztráció során az adatok megadása önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel, a kvíz kérdőív kitöltésével és adatainak a Játékban történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait a Szervező az Általános Adatvédelmi Szabályzatában (https://lunashop.hu/policies/privacy-policy) foglaltak alapján kezelje.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szervezők nem vállalnak felelősséget, felelősségüket kifejezetten kizárják.

A Játékos a Szervező weboldalán szereplő hozzájáruló nyilatkozatának megtételével (a weboldalon szereplő üres check-boxban elhelyezett x jelöléssel) hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott adatait a Szervező piackutatási felmérések elvégzésére, valamint üzleti ajánlatok adására, reklám közlésére, illetve marketing célú megkeresések eljuttatása céljából kezelje és felhasználja.

5.2 Adatfeldolgozó igénybevétele

A Játékos a Játékban való részvétellel, a részvételi feltételek elfogadásával és személyes adatainak megadásával elfogadja, hogy a Szervezők gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Játékos személyes adatai védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Az informatikai rendszerek és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

5.3 A Játékost megillető érintetti jogok

A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, illetve kérheti adatai helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását, adatai hordozását, illetve azok törlését, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. 

Jogai megsértése esetén a Játékos panaszt tehet a Szervezőknél a fenti módokon, illetve a Szervezőkhöz fordulhat a weboldalaikon jelzett panaszkezelési módokon. 

Adatvédelmi jogsérelem esetén a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve a Szervezők székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez, vagy a saját lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

5.4 Adatvédelmi jogi keretek és megőrzési időtartam

A Játékos által a regisztráció során megadott adatokat a Szervezők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet -GDPR) rendelkezéseinek megfelelően, az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft., mint Szervező az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, ezen feltételeket maradéktalanul betartva kezeli.

A Játékosok adatait a Lebonyolító és az Üzemeltető a Játék lezárásáig (sorsolást követően legkésőbb a nyertes Játékosok értesítéséig) kezelik. Amennyiben a Játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy adatai törlésre kerülnek. A nyertes Játékosok adatait a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § rendelkezései szerint 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés további részletszabályait a Szervezők adatkezelési tájékoztatói tartalmazzák.

Budapest, 2023 október 19.